Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:234
Lượt truy cập:1423742
Quảng cáo       Tin tức sự kiện
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường BDCB tài chính  CẬP NHẬP: 14:03:32   (10/06/2011)
Quyết định số 117/QĐ-BDCB ngày 9/6/2011 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, Khoa thuộc Trường BDCB tài chính

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:   117 /QĐ-BDCB

 

Hà nội, ngày     09   tháng  5  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, Khoa thuộc

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

 

 


GIÁM ĐỐC TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;             

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-BTC ngày 04/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;

Căn cứ quyết định số 116 /QĐ-BDCB ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng các Phòng, Khoa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, các Khoa thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, các Khoa và các đơn vị trực thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Bộ Tài chính (thay b/c);

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 (đã ký)

 

Đỗ Đức Minh

 


QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG, KHOA

THUỘC TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số   117/QĐ-BDCB ngày  09  tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính)

 

 

Điều1. Quy định chung

1. Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng, Khoa thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi là Trường) trong phạm vi thẩm quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BTC ngày 04/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

2. Căn cứ vào Quy định này, Trưởng các Phòng, Khoa và các đơn vị trực thuộc Trường chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trường (sau đây gọi là Giám đốc) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Quan hệ phối hợp công tác giữa các Phòng, Khoa và các đơn vị trực thuộc Trường được thực hiện theo Quy chế làm việc của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 116 /QĐ-BDCB ngày 09 tháng 6 năm 2011.

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ.

1. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Trường có chức năng tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác xây dựng tổ chức bộ máy; công tác quản lý cán bộ, viên chức (CBVC); công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; chế độ lao động, tiền lương, bảo hiểm và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Nhiệm vụ

2.1 Xây dựng tổ chức bộ máy

Trình Giám đốc để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định:

2.1.1 Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Bổ nhiệm có thời hạn Phó giám đốc Trường;

2.1.2 Thành lập mới, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể các đơn vị quy định tại điểm 1 Điều 10 thuộc Quyết định số 999/QĐ-BTC ngày 4/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

2.1.3 Kế hoạch biên chế, cơ cấu ngạch, đề án tuyển dụng, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật CBVC theo phân cấp quản lý của Bộ Tài chính;

2.1.4 Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức, điều động, luân chuyển, chính sách cán bộ thuộc Bộ Tài chính quản lý.

2.2 Công tác quản lý cán bộ

2.2.1 Xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trung và dài hạn của Trường;

2.2.2 Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ; quy định tiêu chuẩn hóa cán bộ;

2.2.3 Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án tuyển dụng CBVC;

2.2.4 Xây dựng định biên, chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu khoa học hàng năm của Trường;

2.2.5 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức, điều động, luân chuyển, chính sách cán bộ; đánh giá phân loại CBVC theo thẩm quyền;

2.2.5 Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc về công tác quản lý, sử dụng cán bộ tại các đơn vị trực thuộc.

2.3 Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

2.3.1 Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy trình, quy định của Nhà nước, Bộ, ngành có liên quan về công tác thi đua – khen thưởng hàng năm, đột xuất trong năm của Trường;

2.3.2 Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật CBVC của Trường;

2.3.3 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chủ trì và phối hợp thực hiện công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ đối với tổ chức, cá nhân trong Trường;

2.3.4 Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

2.4 Công tác quản lý lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm và quản lý hồ sơ cán bộ

 2.4.1 Tổ chức hướng dẫn chế độ, quy định về lao động, phối hợp quản lý sử dụng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động theo quy định của Nhà nước;

2.4.2 Hướng dẫn, quản lý và thực hiện chính sách tiền lương, nâng lương theo định kỳ, xét nâng lương trước thời hạn;

2.4.3 Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cho CBVC và người lao động của Trường;

2.4.4 Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, mã hiệu, số hiệu của công chức, viên chức theo quy định.

2.5 Chủ trì và Phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn tài chính theo quy định của Trường.

2.6  Thực hiện công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Quyền hạn

3.1 Chủ động liên hệ trực tiếp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để cung cấp, trao đối các thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan cần thiết phục vụ nhiệm vụ được giao.

3.2 Được quyền yêu cầu CBVC thông qua Lãnh đạo đơn vị báo cáo các thông tin liên quan đến cá nhân để phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, chế độ tiền lương, bảo hiểm theo quy định của Pháp luật;

3.3 Được quyền yêu cầu các đơn vị nộp và thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác tổ chức cán bộ đúng nội dung, thời gian quy định của Giám đốc.

3.4 Được quyền đề xuất các giải pháp, các sáng kiến trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ trong công tác quản lý cán bộ.

3.5 Được trang cấp thiết bị và phương tiện làm việc trong phạm vi định mức tiêu chuẩn của Nhà nước và của Trường quy định để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Cơ cấu tổ chức của Phòng

4.1. Phòng Tổ chức cán bộ có một Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và một số CBVC. Biên chế của Phòng do Giám đốc quyết định trong chỉ tiêu biên chế Bộ giao hàng năm.

4.2. Nhiệm vụ của Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về hoạt động của Phòng và quản lý CBVC trong Phòng;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Phòng, giao nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể cho Phó trưởng phòng và CBVC trong phòng, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác của từng CBVC trong Phòng;

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao về những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Phòng. Kịp thời báo cáo Giám đốc quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng;

- Là uỷ viên thường trực của các Hội đồng có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trường BDCB tài chính;

- Thừa lệnh Giám đốc ký các văn bản trong phạm vi thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo sự uỷ quyền của Giám đốc;

- Thực hiện những công việc khác do Giám đốc phân công.

4.3. Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được giao.

4.4. Nhiệm vụ của CBVC thực hiện theo chỉ đạo, phân công công việc của lãnh đạo phòng trên nguyên tắc vị trí việc làm được cụ thể hoá tại các quyết định cụ thể; tuân thủ sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường; thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và các nội quy, quy chế của Trường.

Điều 3. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính-Quản trị

1. Chức năng

Phòng Hành chính–Quản trị là đơn vị thuộc Trường có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong công tác hành chính, tổng hợp, lễ tân; Quản trị hoạt động chung toàn trường; Mua sắm, sửa chữa và quản lý tài sản, thiết bị văn phòng; Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan; Phòng chống cháy nổ; Đảm nhận thông tin hai chiều giữa Ban Giám đốc với các đơn vị trong Trường, giúp Giám đốc chỉ đạo và điều hành công tác chung.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổng hợp

2.1.1 Tham mưu giúp Ban Giám đốc soạn thảo các văn bản có tính chất tổng hợp, bao gồm: báo cáo tháng, quý, tổng kết hàng năm, báo cáo hội nghị liên tịch, báo cáo đột xuất và các báo cáo khác được giao;

2.1.2 Tập hợp thông tin về mọi mặt hoạt động của các bộ phận trong Trường; Xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch công tác;

2.1.3 Tổ chức các cuộc họp, hội nghị cán bộ viên chức cấp Trường hàng tháng, hàng quý, hàng năm;

2.1.4 Thông báo, gửi thư, điện, thiếp chúc mừng, tặng phẩm hoặc tin chia buồn … cho các tổ chức và cá nhân có quan hệ với Trường;

2.1.5 Quản trị trang điện tử của Trường.

2.2 Công tác văn thư, lưu trữ, thư viện

2.2.1 Tổ chức thực hiện công tác văn thư;

2.2.2 Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật; quản lý các giấy tờ hành chính;

2.2.3 In, đóng dấu các văn bằng, chứng chỉ phục vụ đào tạo cho tất cả các loại hình và các văn bản hành chính khác;

2.2.4 Tổ chức công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu ĐTBD và các loại văn bản khác thuộc diện lưu trữ của Trường theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị trong Trường thực hiện thống nhất các quy định về công tác lưu trữ;

2.2.5 Quản lý và hướng dẫn khai thác, sử dụng tài liệu tại Thư viện và Tủ sách pháp luật của Trường.

2.3 Công tác lễ tân

2.3.1 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, trang trí, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện kỹ thuật khác phục vụ các ngày lễ và hội nghị các cấp do Chi bộ và Ban Giám đốc tổ chức;

2.3.2 Mua sắm, quản lí và sử dụng các dụng cụ tiếp khách của Trường.

2.4 Công tác quản trị và phục vụ lớp học

2.4.1 Quản trị toàn bộ hoạt động chung của Trường, điều phối hoạt động giữa Trường và các đơn vị trực thuộc;

2.4.2 Quản trị, thuê, mượn và cho thuê các phòng học, phòng họp, phòng hội thảo, phòng giảng viên phục vụ hoạt động ĐTBD của Trường;

2.4.3 Đảm bảo nước uống cho giảng viên, học viên, CBVC của Trường và các phương tiện phục vụ cho các phòng học, phòng họp.

2.5 Mua sắm và quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư văn phòng; công tác xây dựng cơ bản

2.5.1 Mua sắm và quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư văn phòng và làm các thủ tục thanh quyết toán với Phòng Tài chính-Kế toán;

2.5.2 Quản lí, bảo dưỡng toàn bộ cơ sở hạ tầng của Trường, bao gồm: đất đai, sân, vườn, cây cảnh, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, nghe nhìn trong Trường;

2.5.3 Giải quyết và làm các thủ tục có liên quan đến nhà đất thuộc phạm vi quản lý của Trường;

2.5.4 Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan lập kế hoạch, tổ chức xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nghiệm thu, nhận bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng cơ bản;

2.5.5 Thực hiện quản lý, theo dõi nhập xuất tài sản, thiết bị văn phòng.

2.6 Công tác y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ

2.6.1 Tổ chức khám bệnh định kỳ cho cán bộ viên chức hàng năm;

2.6.2 Tổ chức tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng và chống dịch bệnh; phòng chống thiên tai, lũ lụt; phòng chống cháy nổ.

2.6.4 Tổ chức kiểm tra và giám sát công tác vệ sinh môi trường trong khu vực làm việc và học tập; Đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường các khu nhà làm việc, lớp học, đường xá, sân trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây xanh, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp trong trường.

2.7 Công tác bảo vệ, lái xe

2.7.1 Xây dựng, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế về công tác bảo vệ; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiên công tác an ninh trật tự, bảo vệ an toàn, chống trộm cắp, gây rối trật tự trong khu vực làm việc và học tập;

2.7.2 Điều hành các phương tiện giao thông vận tải phục vụ cho học tập, giảng dạy và các công việc khác của Trường theo kế hoạch được duyệt và theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc;

2.7.3 Quản lý, bảo dưỡng phương tiện ô tô theo chế độ kỹ thuật quy định.

2.8 Chủ trì và Phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn tài chính theo quy định của Trường.

2.9 Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Trường phân công.

3. Quyền hạn

3.1 Chủ động liên hệ trực tiếp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để cung cấp, trao đổi các thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan cần thiết phục vụ nhiệm vụ được giao.

3.2 Được quyền yêu cầu thủ trưởng các đơn vị báo cáo và nộp báo cáo đúng thời gian quy định về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác để phục vụ cho công tác tổng hợp và báo cáo hàng tháng, quý và năm;

3.3 Có quyền yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình cải cách hành chính trong đơn vị; Có quyền từ chối xử lý văn bản của các đơn vị không đúng thể thức quy định;

3.4. Được quyền đề xuất các giải pháp, các sáng kiến trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ trong công tác hành chính và quản trị.

3.5 Được trang cấp thiết bị và phương tiện làm việc trong phạm vi định mức tiêu chuẩn của Nhà nước và của Trường quy định để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Cơ cấu tổ chức

4.1. Phòng Hành chính – Quản trị có một Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và một số CBVC. Biên chế của Phòng do Giám đốc quyết định trong chỉ tiêu biên chế Bộ giao hàng năm.

4.2. Nhiệm vụ của Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về hoạt động của Phòng và quản lý CBVC của Phòng;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Phòng, giao nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể cho Phó trưởng phòng và CBVC trong phòng, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác của từng CBVC trong Phòng.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao về những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Phòng. Kịp thời báo cáo Giám đốc quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng;

- Thừa lệnh Giám đốc ký các văn bản trong phạm vi thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo sự uỷ quyền của Giám đốc;

- Thực hiện những công việc khác do Giám đốc phân công.

4.3. Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được giao.

4.4. Nhiệm vụ của CBVC thực hiện theo chỉ đạo, phân công công việc của lãnh đạo phòng trên nguyên tắc vị trí việc làm được cụ thể hoá tại các quyết định cụ thể; tuân thủ sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường; thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và các nội quy, quy chế của Trường.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính-Kế toán

1. Chức năng

Phòng Tài chính-Kế toán là đơn vị thuộc Trường có chức năng tham mưu giúp Giám đốc tổ chức quản lý thống nhất công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (goi tắt là các đơn vị dự toán trong Trường) theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức công tác quản lý tài chính

2.1.1 Chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn các cơ chế, chính sách về quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản để triển khai thống nhất đối với các đơn vị dự toán trong Trường; Nghiên cứu hướng dẫn, cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản, các cơ chế chính sách, định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính, sử dung tài sản, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng đơn vị dự toán; Nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Trường trong công tác lập, chấp hành, quyết toán thu, chi ngân sách và công khai dự toán, quyết toán ngân sách của Trường theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

2.1.2. Tổ chức thực hiện lập dự toán thu, chi ngân sách của Trường theo quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính và theo phân cấp quản lý của Trường; Chủ trì thẩm định dự toán thu, chi ngân sách đối với các đơn vị dự toán trong Trường; Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và từng giai đoạn của Trường trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

2.1.3 Tổ chức điều hành dự toán thu chi ngân sách được Bộ Tài chính giao; Xây dựng phương án phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc Trường theo quy định; Thẩm định danh mục dự toán mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ hàng năm của các đơn vị trong Trường; Chủ trì thẩm định và giao kế hoạch sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp của Trường theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính để thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của Trường (nguồn điều hành tập trung, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp các khoản vay, huy động...); Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán và tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm (kể cả dự toán giao bổ sung và điều chỉnh cuối năm) của các đơn vị dự toán trong Trường.

2.1.4 Chủ trì lập, tổng hợp báo cáo quyết toán và thẩm định, thẩm tra, xét duyệt và thông báo quyết toán thu chi ngân sách và các nguồn tài chính của các đơn vị dự toán trong Trường, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định; Chủ trì thực hiện công tác công khai dự toán, công khai quyết toán thu chi ngân sách hàng năm, công khai tài sản nhà nước được giao cho Trường quản lý sử dụng theo quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính.

2.2.5 Chủ trì nghiên cứu, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Trường;

2.1.6 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính, đảm bảo sự thống nhất trong toàn Trường;

2.1.7 Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn công tác cải cách hành chính trong quản lý tài chính nội bộ của Trường.

2.2 Tổ chức công tác kế toán 

2.2.1 Tổ chức công tác kế toán, chế độ báo cáo thống kê, công tác quyết toán ngân sách theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Tài chính áp dụng đối với đơn vị dự toán cấp 3;

2.2.2 Tổ chức công tác quản lý thu, chi tiền mặt và thu nộp kịp thời cho NSNN các khoản phải nộp theo quy định của Nhà nước;

2.2.3 Tổ chức công tác thanh toán, quyết toán kịp thời, chính xác, đúng chế độ, đúng đối tượng đối với các khoản thu, chi ngân sách và các khoản kinh phí hợp pháp giao cho Trường;

2.2.4 Chủ trì thực hiện công tác quản lý giá trị tài sản; Chủ trì và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm kê tài sản, thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định về tài sản; Hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước và của Bộ Tài chính về công tác quản lý tài sản; Chủ trì đề xuất các phương án xử lý tài sản (thuê, mượn, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh liên kết, cho thuê, tiêu huỷ...); Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của cấp thẩm quyền về xử lý tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Tài chính;

2.2.5 Phối hợp với các Phòng, Khoa và các đơn vị tổ chức thực hiện công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm và các hàng hoá dịch vụ khác theo dự toán được duyệt đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu mua sắm hàng hoá dịch vụ; Phối hợp với Phòng HCQT quản lý hiệu quả các trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ của Trường;

2.2.6 Phối hợp với các Phòng, Khoa bố trí cơ sở vật chất và các công việc khác có liên quan đến quản lý các lớp học, các cuộc hội thảo... tổ chức ngoài trụ sở chính để phục vụ cho công tác quyết toán kinh phí.

2.2.7 Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và tự kiểm tra theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Tài chính đối với công tác quản lý tài chính tài sản được giao.

2.2.8 Chủ trì đề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý tài chính và quản lý tài sản; Thực hiện chế độ báo cáo tình hình tài chính, kế toán và tình hình tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý tài chính và quản lý tài sản.

2.3 Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cung cấp dịch vụ đâò tạo và tư vấn tài chính theo quy định của Trường.

2.4 Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Quyền hạn

3.1 Chủ động liên hệ trực tiếp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để cung cấp, trao đổi các thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan cần thiết phục vụ nhiệm vụ được giao.

3.2 Được chủ động đề xuất với Giám đốc Trường và các cấp thẩm quyền tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dự toán, thanh toán đối với các đơn vị dự toán thuộc Trường do không chấp hành đúng quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách theo quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính. Được phép từ chối thanh toán, quyết toán các khoản chi không đúng chính sách, chế độ quy định, không phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của Trường, không đảm bảo các hồ sơ thủ tục chứng từ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

3.3 Có quyền đề xuất với Giám đốc việc tạm dừng chi trả kinh phí cho các hoạt động mua sắm tài sản, hàng hoá dịch vụ... khi phát hiện hoá đơn chứng từ không hợp pháp hợp lệ hoặc giá cả không phù hợp.

3.4 Được quyền đề xuất các giải pháp, các sáng kiến trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ trong công tác quản lý tài chính.

3.5 Được trang cấp thiết bị và phương tiện làm việc trong phạm vi định mức tiêu chuẩn của Nhà nước và của Trường quy định để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Cơ cấu tổ chức

4.1 Phòng Tài chính–Kế toán có 01 Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và một số CBVC theo chỉ tiêu biên chế được Trường duyệt.

4.2 Nhiệm vụ của Trưởng phòng:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công, quản lý toàn diện cán bộ công chức, viên chức thuộc biên chế của Phòng;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Phòng, giao nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể cho Phó trưởng phòng và CBVC trong phòng, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác của từng CBVC trong Phòng; Có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho CBVC trong phòng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao về những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Phòng. Kịp thời báo cáo Giám đốc quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng.

- Thực hiện những công việc khác do Giám đốc phân công.

4.3. Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được giao.

4.4. Nhiệm vụ của CBVC thực hiện theo chỉ đạo, phân công công việc của lãnh đạo phòng trên nguyên tắc vị trí việc làm được cụ thể hoá tại các quyết định cụ thể; tuân thủ sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường; thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và các nội quy, quy chế của Trường; Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đối với tài sản được giao.

Điều 5. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học

1. Chức năng

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học là đơn vị thuộc Trường có chức năng là tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính theo kế hoạch được duyệt và đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính cho các Bộ, ngành, địa phương; Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1 Tổ chức công tác đào tạo bồi dưỡng

2.1.1 Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng theo phân công, phân cấp của Nhà nước, của Bộ Tài chính và theo chỉ đạo của Giám đốc;

2.1.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính hàng năm của Trường, báo cáo Giám đốc trình Bộ Tài chính phê duyệt và kế hoạch phát triển dịch vụ đào tạo và tư vấn tài chính trình Giám đốc Trường phê duyệt.

2.1.3 Tổ chức xây dựng nội dung, chương trình; biên soạn, thẩm định và đánh giá tài liệu, giáo trình ĐTBD theo sự phân công, phân cấp của Nhà nước, của Bộ Tài chính và theo nhu cầu của xã hội trên cơ sở sự chỉ đạo của Giám đốc;

2.1.4 Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBVC ngành Tài chính hàng năm đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và kế hoạch phát triển dịch vụ đào tạo và tư vấn tài chính đã được Giám đốc Trường phê duyệt.

2.1.5 Tổng hợp thông tin đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; Chủ trì và phối hợp với các với các đơn vị trong Trường xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức của Trường;

2.1.6 Tổ chức soạn thảo các nội quy, quy trình, quy chế có liên quan đến hoạt động đào tạo bồi dưỡng theo sự chỉ đạo của Giám đốc, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.1.7 Tổ chức công tác giáo vụ của Trường;

2.1.8 Chủ trì tổng hợp báo cáo hoạt động đào tạo bồi dưỡng chung của Trường theo chỉ đạo của Giám đốc;

2.1.9 Tổ chức kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động đào tạo bồi dưỡng chung của Trường.

2.2 Công tác quản lý khoa học

2.2.1 Chủ trì xây dựng các quy định về công tác nghiên cứu khoa học của Trường trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.2.2 Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học trung và dài hạn, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Trường;

2.2.3 Tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học theo kế hoạch và quy chế được duyệt;

2.2.4 Chủ trì và phối hợp tổ chức Hội thảo, toạ đàm, thông tin khoa học cấp Trường, cấp Bộ theo sự phân công của Giám đốc; Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức Hội thảo khoa học, toạ đàm, thông tin khoa học cấp Phòng, Khoa trong Trường;

2.2.5 Thực hiện kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo, đánh giá toàn bộ hoạt động khoa học của Trường.

2.3 Trực tiếp quản lý một số loại hình đào tạo bồi dưỡng và khai thác tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng theo quy định của Trường.

2.4 Thực hiện các công việc khác được Giám đốc phân công.

3. Quyền hạn

3.1 Chủ động liên hệ trực tiếp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để cung cấp, trao đổi các thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan cần thiết phục vụ nhiệm vụ được giao.

3.2 Được quyền yêu cầu thủ trưởng đơn vị báo cáo và nộp báo cáo đúng thời gian quy định về tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng để phục vụ cho công tác tổng hợp và báo cáo theo quy định chung của Trường;

3.3 Có quyền yêu cầu các đơn vị và cá nhân thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy trình, quy chế về đào tạo bồi dưỡng;

3.4 Được quyền đề xuất các giải pháp, các sáng kiến trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ trong công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng;

3.5 Được trang cấp thiết bị và phương tiện làm việc trong phạm vi định mức tiêu chuẩn của Nhà nước và của Trường quy định để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Cơ cấu tổ chức

3.1 Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học có 01 Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và một số CBVC trong chỉ tiêu biên chế hàng năm của Trường được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

3.2. Trưởng phòng có nhiệm vụ :

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về hoạt động của Phòng và quản lý CBVC trong Phòng;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Phòng; giao nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể cho Phó trưởng phòng và CBVC trong Phòng; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của CBVC trong Phòng;

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao về những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Phòng. Kịp thời báo cáo Giám đốc quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng;

- Là Uỷ viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường;

- Thực hiện những công việc khác do Giám đốc phân công.

4.3. Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được giao.

4.4. Nhiệm vụ của CBVC thực hiện theo chỉ đạo, phân công công việc của lãnh đạo phòng trên nguyên tắc vị trí việc làm được cụ thể hoá tại các quyết định cụ thể; tuân thủ sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường; thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và các nội quy, quy chế của Trường.

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hợp tác quốc tế

1. Chức năng

Phòng Hợp tác Quốc tế là đơn vị thuộc Trường có chức năng làm đầu mối giúp Giám đốc Trường xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trường và quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

2. Nhiệm vụ

2.1 Tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng

2.1.1 Là đầu mối đối ngoại của Trường với các đối tác quốc tế và các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính có liên quan để khai thác, xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế;

2.1.2 Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, phương hướng, kế hoạch và chiến lược phát triển hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trường;

2.1.3 Chủ trì xây dựng các quy định về quản lý và thực hiện công tác hợp tác quốc tế trên cơ sở quy định của Bộ Tài chính và Nhà nước;

2.1.4 Tổ chức triển khai, phối hợp với các phòng chức năng trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế đã được Giám đốc phê duyệt;

2.1.5 Chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết về các vấn đề liên quan đến nội dung làm việc, trao đổi hoặc ký kết giữa Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc khi được ủy quyền) với các đối tác nước ngoài;

2.1.6 Giải quyết các thủ tục hộ chiếu, visa cho cán bộ, công chức của Trường đi học tập, công tác ở nước ngoài;

2.1.7 Quản lý, lưu trữ các văn bản đối ngoại đi và đến có liên quan đến lĩnh vực hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước về bí mật quốc gia;

2.1.8. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Giám đốc và các cấp quản lý có liên quan của Bộ Tài chính tình hình và kết quả thực hiện công tác hợp tác quốc tế;

2.1.9 Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, lễ tiết với đối tác nước ngoài theo quy định.

2.2 Tổ chức ĐTBD có yếu tố nước ngoài

2.2.1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường thống nhất quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện các khóa ĐTBD ở nước ngoài và ĐTBD trong nước có yếu tố nước ngoài đã được Giám đốc phê duyệt;

2.2.2 Trực tiếp tổ chức một số loại hình ĐTBD theo kế hoạch được Giám đốc phê duyệt;

2.2.3 Chủ trì và phối hợp các đơn vị trong Trường xây dựng một số nội dung, chương trình và tài liệu phục vụ hoạt động hợp tác quốc tế trong ĐTBD; Thực hiện công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế và hoạt động đào tạo bồi dưỡng của Trường;

2.3 Trực tiếp quản lý một số loại hình đào tạo bồi dưỡng và khai thác tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng theo quy định của Trường.

2.3 Thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

3. Quyền hạn

3.1 Chủ động liên hệ trực tiếp với các đối tác nước ngoài, đối tác trong nước theo ủy quyền của Giám đốc, phù hợp với quy định đối ngoại của Nhà nước để cung cấp, trao đối các thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan cần thiết phục vụ nhiệm vụ được giao.

3.2 Được quyền đề xuất các giải pháp, các sáng kiến trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ trong công tác hợp tác quốc tế.

3.3 Được trang cấp thiết bị và phương tiện làm việc trong phạm vi định mức tiêu chuẩn của Nhà nước và của Trường quy định để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1 Phòng Hợp tác quốc tế có 01 Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và một số CBVC trong chỉ tiêu biên chế hàng năm của Trường được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

3.2. Trưởng phòng có nhiệm vụ :

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về hoạt động của Phòng và quản lý CBVC trong Phòng;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Phòng; giao nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể cho Phó trưởng phòng và CBVC trong Phòng; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của CBVC trong Phòng;

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao về những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Phòng. Kịp thời báo cáo Giám đốc quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng;

- Thực hiện những công việc khác do Giám đốc phân công.

4.3. Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được giao.

4.4. Nhiệm vụ của CBVC thực hiện theo chỉ đạo, phân công công việc của lãnh đạo phòng trên nguyên tắc vị trí việc làm được cụ thể hoá tại các quyết định cụ thể; tuân thủ sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường; thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và các nội quy, quy chế của Trường.

Điều 7. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các khoa

1. Chức năng

Khoa là đơn vị thuộc Trường có chức năng thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng và quản lý giảng viên thuộc lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng của khoa.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Giám đốc có liên quan đến nhiệm vụ công tác của Khoa;

2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên của Khoa;

2.3. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, bài tập, đề thi, kiểm tra, chấm bài kiểm tra, chấm bài thi và các tài liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập các môn học, các chuyên đề do khoa quản lý;

2.4. Tổ chức cho học viên đi khảo sát thực tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng khảo sát của học viên;

2.5. Tham gia hoạt động quản lý học viên, động viên học viên tham gia tích cực vào các hoạt động do Trường tổ chức;

2.6. Quan hệ hợp tác với các đơn vị trong Trường và các tổ chức, cơ quan ngoài Trường đề thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Nhà nước và của Giám đốc Trường;

2.7. Xây dựng kế hoạch phát triển khoa toàn diện và tổ chức thực hiện khi đã được Giám đốc duyệt;

2.8. Quản lý giảng viên của khoa về chính trị và tư tưởng, về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập bồi dưỡng, về các vấn đề có liên quan đến quản lý viên chức theo quy chế Trường;

2.9. Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc xây dựng phương hướng phát triển, quy mô đào tạo, nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa quản lý;

2.10. Xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức giảng dạy các môn thuộc khoa quản lý. Tham gia tuyển chọn giảng viên mới và tổ chức quản lý, đào tạo bồi dưỡng giảng viên mới đảm nhận được nhiêm vụ;

2.11. Thực hiện công tác giáo vụ khoa;

2.12. Thực hiện những công việc khác do Giám đốc Trường phân công.

3. Cơ cấu tổ chức của Khoa:

3.1. Mỗi Khoa có 01 Trưởng khoa, một số Phó trưởng khoa, một số giảng viên và cán bộ văn phòng khoa.

3.2. Khoa được tổ chức các Bộ môn trực thuộc khi có đủ điều kiện. Nhiệm vụ cụ thể của bộ môn do Giám đốc quyết định.

3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của khoa, quản lý toàn diện giảng viên, viên chức của khoa và điều hành mọi hoạt động của khoa.

- Căn cứ vào kế hoạch của Trường, Trưởng khoa xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, 06 tháng, năm và phân giao cho các giảng viên trong khoa thực hiện. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của giảng viên và cán bộ trong Khoa.

- Lập kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy trong năm học theo kế hoạch của Trường; bố trí giảng viên giảng dạy theo kế hoạch và lịch trình của Trường hoặc do bộ phận quản lý khoa xây dựng.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động như: Sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt khoa học khoa; tổ chức dự giờ để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; Phân công người trực khoa.

- Phối hợp với thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Tham gia vào việc xét tuyển người tham gia dự tuyển viên chức ngạch giảng viên của Trường.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3.4 Phó trưởng khoa giúp việc cho Trưởng khoa, trực tiếp phụ trách một số công việc của khoa do trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về những công việc được giao.

3.5 Nhiệm vụ của giảng viên thực hiện theo quy chế giảng viên hiện hành; Nhiệm vụ của cán bộ văn phòng khoa thực hiện theo chỉ đạo, phân công công việc của Trưởng khoa; tuân thủ sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trường; thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và các nội quy, quy chế của Trường.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

(đã ký) 

Đỗ Đức Minh