Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:967
Lượt truy cập:2563234
Quảng cáo       Báo cáo công tác
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014  CẬP NHẬP: 18:18:25   (20/12/2013)

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH           

 

 Số:          /BC-BDCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh Phúc

 

                 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

  

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014

 

Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

 

1. Về việc thực hiện các đề án Bộ giao

Trong năm 2013, Trường được Bộ giao thực hiện 03 đề án lớn:

- Soạn thảo “Chiến lược phát triển Trường BDCB tài chính giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030”;

- Xây dựng “Quy chế Quản lý và Khai thác Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính miền Trung”.

- Xây dựng đề án “Vị trí việc làm của Trường BDCB tài chính”.

Ngay từ những tháng cuối năm 2012, Trường đã tập trung thực hiện các đề án được giao. Đối với đề án soạn thảo Chiến lược: Quý I/2013 về cơ bản đã hoàn thành dự thảo, xin ý kiến các đơn vị liên quan. Ngày 03/7/2013 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1577/QĐ-BTC về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030.

Đối với đề án xây dựng Quy chế Quản lý và Khai thác Trung tâm Miền Trung: Trường đã chủ động phối hợp BQL dự án xây dựng Trung tâm (TC Thuế), Vụ KHTC để soạn thảo Quy chế. Quý I/2013 dự thảo đã được lấy ý kiến của các đơn vị liên quan; tháng 6/2013, về cơ bản đã hoàn thành dự thảo lần cuối và đã được Vụ KHTC cho ý kiến. Do Trung tâm chưa hoàn thành và chưa bàn giao, đồng thời Quy chế có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị trong ngành nên Vụ KHTC có chương trình trao đổi và làm việc với Trường để hoàn thành vào Quý I/2014.

Hoàn thành đề án “Vị trí việc làm của Trường BDCB tài chính”.

2. Về thực hiện nhiệm vụ ĐTBD CBCC ngành tài chính

Căn cứ Quyết định số 3166/QĐ-BTC ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2013; Quyết định số 1339/QĐ-BTC ngày 7/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2013, theo đó nhiệm vụ ĐTBD cán bộ công chức ngành Tài chính giao cho Trường trong năm 2013 bao gồm:

- Xây dựng các chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ ĐTBD

- Tổ chức các lớp theo nhiệm vụ được giao trên cơ sở nguồn kinh phí ĐTBD năm 2013 bao gồm 146 lớp.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước năm 2013 tiếp tục gặp nhiều khó khăn đã có tác động ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính, từ đó cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch ĐTBD của Trường. Nắm bắt được tình hình đó, Trường đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đặc biệt là chủ động phối hợp với Vụ TCCB để triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm và quyết tâm hoàn thành cơ bản nhiệm vụ vào tháng 10, tháng 11 trong năm.

Kết quả cụ thể như sau:

2.1 Về xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu ĐTBD

a) Tổ chức xây dựng nội dung, chương trình ĐTBD:

Đã tổ chức xây dựng nội dung, chương trình ĐTBD và đã được Bộ thẩm định, phê duyệt đưa vào sử dụng 07 chương trình, bao gồm:

- Chương trình cập nhật kiến thức kinh tế tài chính năm 2013;

- Chương trình bồi dưỡng công chức tập sự cho cán bộ mới tuyển dụng vào cơ quan Bộ Tài chính;

- Chương trình bồi dưỡng ngạch Kế toán viên;

- Chương trình bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính;

- Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương;

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng;

- Rà soát, bổ sung chương trình bồi dưỡng Phòng chống tham nhũng.

Các chương trình đều đảm bảo nội dung, chất lượng và yêu cầu phục vụ tốt hoạt động ĐTBD.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu ĐTBD:

Đã tổ chức biên soạn 05 tài liệu bồi dưỡng công chức ngành tài chính, bao gồm:

- Một số vấn đề kinh tế - tài chính Việt Nam 2012-2013;

- Tài liệu ĐTBD lãnh đạo cấp phòng;

- Tài liệu bồi dưỡng công chức tập sự;

- Tài liệu bồi dưỡng ngạch Kế toán viên;

- Tài liệu bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính;

Ngoài ra đã biên soạn các tài liệu khác phục vụ ĐTBD theo nhu cầu, như: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức tài chính kế toán cho chủ tài khoàn đơn vị HCSN; Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt động chuyển giá.

Nhìn chung, các tài liệu được biên soạn đáp ứng tốt về chất lượng, đảm bảo về tiến độ thời gian được các hội đồng khoa học nghiệm thu kịp thời cung cấp cho các khóa học. Đặc biệt tài liệu bồi dưỡng cấp Phòng đã được biên soạn sớm và đã được in ấn đẹp để đưa vào sử dụng.

2.2 Về tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng

Căn cứ vào nhiệm vụ ĐTBD công chức, viên chức ngành tài chính được Bộ giao, trên cơ sở nguồn tài chính, Trường đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai theo tiến độ và phân bổ kinh phí theo nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị trong Trường để tổ chức thực hiện.

Kết quả cụ thể như sau:

Tính đến hết ngày 31/12/2011, ước tính Trường đã tổ chức triển khai được 210 lớp với 12.089 học viên, bao gồm 591 cán bộ Bộ Tài chính, 4023 cán bộ Tổng cục Thuế và cơ quan thuế địa phương; 2074 cán bộ KBNN, 710 cán bộ Tổng cục Hải Quan, 125 cán bộ UBCKNN, 138 cán bộ Tổng cục DTNN và 4407 cán bộ Sở Tài chính địa phương, công chức TC-KT xã và đơn vị HCSN. Nếu tính tốc độ tăng trưởng năm 2013 tăng 33% so với năm 2012 (158 lớp). Cụ thể từng nhiệm vụ ĐTBD như sau:

1) Về nhiệm vụ ĐTBD theo kế hoạch được giao

Tổ chức được 146 lớp theo kế hoạch với 8539 học viên, bao gồm: 131 lớp ĐTBD trong nước, 15 lớp ĐTBD ở nước ngoài, có yêu tố nước ngoài và Hợp tác quốc tế về ĐTBD, hoàn thành vượt kế hoạch giao, tăng 35% về số lớp so với năm 2012, bao gồm:  

a) ĐTBD về LLCT và theo tiêu chuẩn ngạch: Đã tổ chức được: 22 lớp, trong đó: 01 lớp LLCT và thi tốt nghiệp cho 40 học viên; 07 lớp ngạch chuyên viên chính với 373 học viên; 12 lớp ngạch chương trình chuyên viên với 853 học viên; 02 lớp công chức tập sự cho cán bộ mới tuyển dụng vào cơ quan Bộ Tài chính và một số viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ với 113 học viên.

b) Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý: Đã tổ chức được 18 lớp, bao gồm: 15 lớp ĐTBD lãnh đạo quản lý cấp Phòng, Chi cục và tương đương với 673 học viên; 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng có yếu tố nước ngoài với 88 học viên.

c) Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành: Đã tổ chức được 54 lớp, trong đó: 41 lớp cập nhật kiến thức cho các địa phương với 3806 học viên; 09 lớp về Bồi dưỡng kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn chuyên ngành về quản lý hoạt động chuyển giá, quản lý tài chính công, hoạch định chính sách, quản lý nợ công , quản lý tài chính ĐTXDCB, quản lý tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính và bồi dưỡng kiến thức về Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm với 414 học viên.

d) Các loại bồi dưỡng khác: Tổ chức được 05 lớp bồi dưỡng cho đối tượng đảng và đảng viên mới với 445 học viên; 09 lớp Bồi dưỡng công chức tài chính kế toán xã theo chương trình mục tiêu (vùng sâu, vùng xa) với 879 học viên; 26 lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNVVN với 950 học viên.

g) Hoạt động ĐTBD ở nước ngoài, có yếu tố nước ngoài và hợp tác quốc tế về ĐTBD: Tổ chức được 09 khóa học tại nước ngoài, trong đó có 03 khóa học theo chương trình hợp tác AFDC (Trung Quốc); 03 khóa học có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản cho cán bộ Bộ Tài chính Lào và 04 chương trình HTQT trong khuôn khổ AFDC (Trung Quốc).

2) Về ĐTBD ngoài kế hoạch có thu

Tổ chức được 64 lớp với nhiều loại hình và chương trình ĐTBD khác nhau, cụ thể:

a) Bồi dưỡng ngạch công chức: Tổ chức được 14 lớp với 907 học viên.

b) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn LĐQL: 18 lớp với 775 học viên.

c) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành và các loại khác: 32 lớp với 1868 học viên.

3) Về thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị:

a) Khoa HCNN: tổ chức được 14 lớp trong kế hoạch và 02 lớp ĐTBD ngoài kế hoạch (01 ngạch chuyên viên và 01 ngạch kế toán viên);

b) Khoa LĐQL: tổ chức được: 31 lớp trong kế hoạch và 08 lớp ngoài kế hoạch.

c) Khoa BDCN: tổ chức được 55 lớp, trong đó trong kế hoạch 49 lớp và khai thác thêm được 06 lớp.

d) Phòng QLĐT và KH: tổ chức được 08 lớp trong kế hoạch và 11 lớp ngoài kế hoạch

e) Phòng HTQT tổ chức được 09 lớp trong kế hoạch và 04 hoạt động HTQT

g) Phân hiệu Miền Nam tổ chức được 23 lớp trong kế hoạch và 23 lớp ngoài kế hoạch

h) Trung tâm PTĐT và TVTC khai thác được 23 lớp với 2.268 học viên

i) Trung tâm ĐTBD Miền Trung tổ chức được 04 lớp ngoài kế hoạch.

2.3 Đánh giá

a) Những mặt tích cực:

(1) Nhìn chung các hoạt động ĐTBD đã được triển khai đúng theo kế hoạch và về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch được giao, có một số hoạt động ĐTBD mũi nhọn đã hoàn thành vượt mức.

(2) Quy mô ĐTBD tăng nhanh (trung bình 30%/năm), địa bàn ĐTBD ngày càng mở rộng (phủ gần khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, thậm chí vùng sâu, vùng xa), đối tượng ĐTBD đa dạng (CBCC ngành Tài chính, hệ thống dọc của Thuế, KBNN, Hải quan ngày càng lớn, các cơ quan tài chính địa phương, các DNVVN).

(3) Chất lượng ĐTBD tiếp tục có xu hướng nâng cao và nâng cao rõ rệt, thể hiện: chú trọng xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và chất lượng tài liệu ngày càng nâng cao, chương trình được đổi mới và hoàn thiện; đội ngũ giảng viên có chất lượng, nội dung giảng dạy và phương pháp giảng dạy được đổi mới (Qua thăm dò, khảo sát học viên cho thấy: nội dung phương pháp của giảng viên được đánh giá cao).

(4) Công tác quản lý ĐTBD ngày càng chuyên nghiệp hơn, thể hiện đội ngũ cán bộ quản lý được bồi dưỡng tăng cường về kiến thức và kỹ năng, về ý thức và trách nhiệm, về cải tiến trong công tác quản lý.

(5) Hoạt động HTQT trong ĐTBD tiếp tục được tăng cường và củng cố, và có chất lượng cao; qua đó ngày càng làm tăng uy tín và vị thế của Trường ra bên ngoài.

(6) Hoạt động ĐTBD có thu đã có bước phát triển khá ở tất cả các đơn vị trong Trường, đặc biệt là các Trung tâm, thể hiện: quy mô tăng đáp ứng nhu cầu của ngành Tài chính và xã hội. Công tác đào tạo có thu không những đáp ứng các nhu cầu xã hội mà góp phần tích cực trong việc tăng nguồn thu của Trường để từng bước cải thiện đời sống của cán bộ viên chức.

b) Những tồn tại, hạn chế:

(1) Mặc dù quy mô tăng nhanh, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ĐTBD của cả nghành và các hệ thống.

(2) Mặc dù, hoàn thành kế hoạch, tiến độ thực hiện được cải tiện, song vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và mục tiêu đặt ra.

(3) Nội dung chương trình, tài liệu ĐTBD đã được đổi mới, song việc biên soạn và in ấn còn chậm, nên có ảnh hưởng đến kết quả ĐTBD.

(4) Công tác quản lý ĐTBD, chất lượng cán bộ tham gia ĐTBD chưa theo kịp quy mô ĐTBD ngày càng tăng; một số quy định pháp lý trong hoạt động ĐTBD chậm được xây dựng hoặc chậm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý ĐTBD trong bối cảnh mới.

(5) Một số vấn đề về tài chính và cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho việc dạy và học còn thiếu chưa đầy đủ, không đồng bộ đã hạn chế nhiều mặt đến chất lượng ĐTBD.

3. Công tác Tổ chức cán bộ, Hành chính – Quản trị và Tài chính – Kế toán

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Về tổ chức bộ máy: đưa vào hoạt động Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính; Tháng 9/2013: hình thành Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính miền Trung và tổ chức Lễ ra mắt để đưa vào hoạt động.

- Tiến hành tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2013 đối với một số đơn vị trong Trường, gồm: Văn phòng Trường (01 chỉ tiêu), Trung tâm PTĐT và tư vấn tài chính (02 chỉ tiêu), Phân hiệu Miền Nam (04 chỉ tiêu) và Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính miền Trung (18 chỉ tiêu) theo đúng đề án Bộ phê duyệt, theo đó tổ chức phân công hướng dẫn cho viên chức tập sự, tổ chức đánh giá và ký hợp đồng chính thức cho viên chức tập sự; Tổ chức ký kết hợp đồng 68; Tổ chức tuyển dụng bổ sung giảng viên và viên chức quản lý; Tổ chức xét tuyển đặc cách đối với giảng viên đủ điều kiện.

- Tổ chức công tác quy hoạch cán bộ các cấp theo đúng Chỉ thị số 05/CT-BCSĐ của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Bộ Tài chính (bổ sung giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch giai đoạn 2016-2021), theo đó đã quy hoạch 27 đồng chí vào quy hoạch cán bộ Lãnh đạo các cấp của Trường.

- Thực hiện tiếp nhận, phân công công tác và bổ nhiệm đối với một số chức danh còn thiếu trong bộ máy của Trường.

- Cử cán bộ tham giá các khóa học do Bộ, Trường tổ chức và học tập nâng cao trình độ, như thạc sỹ, tiến sỹ.

- Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến để đánh giá công tác TĐKT năm 2012, trong đó công nhận 30 đồng chí là CSTĐ cấp cơ sở, 17 đ/c được công nhận là Lao động tiên tiến; đề nghị Bộ Tài chính công nhận 06 tập thể lao động xuất sắc; 04 tập thể và 04 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Tài chính, 02 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài chính.

- Thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức về nâng bậc, nâng ngạch, chuyển ngạch lương, đề nghị Bộ nâng lương cho 07 trường hợp nâng lương thường xuyên. Trường đã trực tiếp ra Quyết định nâng lương cho 12 trường hợp và nâng phụ cấp vượt khung và phụ cấp giảng viên cho 04 trường hợp; Thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế..., Thực hiện đúng chế độ hưu trí đối với cán bộ viên chức nghỉ chế độ hưu.

Nhìn chung, công tác TCCB đã được thực hiện ổn định, kịp thời, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Bộ giao.

3.2. Công tác hành chính- Quản trị

-  Công tác hành chính: Đảm bảo công tác phục vụ hành chính công, phục vụ kịp thời các sự kiện lớn của Trường, duy trì tốt các hoạt động chung của Trường:

+ Đảm bảo tiến độ và chất lượng các báo cáo theo quy định của Bộ, xây dựng triển khai kịp thời các chương trình công tác: Công tác tuần, tháng, quý, năm sat với yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ kịp thời cho nhu cầu quản lý lãnh đạo của Ban Giám đốc Trường;

+ Đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn Khu liên cơ;

+ Công tác Văn thư, lưu trữ: đã đi vào nề nếp, đúng quy định, chính xác yêu cầu của văn bản, quản lý chặt chẽ có khoa học.

+ Công tác lễ tân khánh tiết, chuẩn bị phòng họp ngày một chuyên nghiệp, trang trọng, văn minh hơn.

- Quản trị: Thực hiện công khai quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, Thực hiện nghiêm việc duy trì thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, triển khai mua sắm trang thiết bị thiết yếu theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

+ Hoàn thành tốt công tác quản trị phục lớp học: việc sắp xếp phòng học đảm bảo yêu cầu, các khâu phục vụ được đánh giá ngày càng tiến bộ đi vào quy trình.

+ Đặc biệt hoàn thành các khâu chuẩn bị cho việc sửa chữa hệ thống cầu thang máy, thang bộ của cơ quan.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác HC-QT còn một số tồn tại sau:

- Chất lượng báo cáo chưa đảm bảo do các phòng khoa chậm tiến độ và nội dung báo cáo của các đơn vị còn sơ sài, nghèo nàn không đầy đủ.

- Công tác văn thư còn chưa triệt để việc cho phép cán bộ viên chức tìm kiếm văn bản còn tự do nguyên nhân do chưa có quy định về việc tìm kiếm văn thư lưu trữ.

3.3. Công tác Tài chính - Kế toán

- Công tác xây dựng các cơ chế, chính sách tài chính: Tổ chức tốt việc xây dựng quy chế tự chủ tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ mới;

- Công tác quản lý và điều hành:

+ Tổ chức tốt công tác xây dựng dự toán, phân bổ kinh phí kịp thời và báo cáo công dự toán năm 2013.

+ Thực hiện tốt công tác chấp hành dự toán năm 2013, đảm bảo nội dung chi và mức chi theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Nhà nước.

+ Hoàn thành điều chỉnh dự toán và dự toán bổ sung năm 2013 báo cáo Bộ.

+ Hoàn thành công tác quyết toán, đối chiếu số dư dự toán kinh phí, quyết toán tạm ứng với kho bạc.

+ Thực hiện tốt công tác lập dự toán 2014 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

-         Công tác phục vụ:

+ Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí tự chủ của Trường.

+ Công tác kê khai nộp thuế TNDN, TNCN đầy đủ, nhanh chóng, đáp ứng đúng thời gian.

 + Công tác thanh quyết toán lương, các khoản thanh toán cá nhân, các khoản phải nộp có tính chất lương, thanh toán các dịch vụ hàng hoá mua ngoài … nhanh chóng kịp thời, khoa học đảm bảo đúng quy định, chế độ của nhà nước.

 + Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ năm 2013.

Nhìn chung, công tác tài chính – kế toán đã đảm bảo thu, chi tài chính thường xuyên, liên tục, chính xác, kịp thời nhu cầu chi tiêu cho các hoạt động của Trường; Thực hiện tiết kiệm, tận dụng triệt để các tài sản để phục vụ công tác chuyên môn.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp dẫn đến công tác trang cấp thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho các phòng, khoa chưa đáp ứng kịp thời; Các thủ tục thanh quyết toán chưa thật sự nhanh gọn.

5. Các hoạt động Đảng, Đoàn thể

- Tổ chức quán triệt các nghị quyết của Cấp uỷ đảng các cấp và các văn bản quy định của Bộ, Ngành có liên quan.

- Hưởng ứng tích cực tham gia phong trào, văn hoá, văn nghệ, thể thao do công đoàn Bộ phát động.

- Hư­ởng ứng tham gia các hoạt động từ thiện: ủng hộ cho nhân dân các vùng bị thiên tai, các phong trào từ thiện khác do Bộ và các tổ chức khác phát động; hưởng ứng quyên góp xây dựng khu hành lễ Nghĩa trang Trường sơn.

- Phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nư­ớc và cuộc thi đua nước rút của Bộ Tài chính phát động và Phát động phong trào thi đua nước rút thực hiện hiệu quả.

6. Đánh giá chung.

6.1) Thành tích

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao;

- Chất lượng ĐTBD dần được nâng cao cả về nội dung chương trình, tài liệu, và giảng viên.

- Hoạt động của trường tương đối ổn định, đội ngũ cán bộ viên chức, sau những vụ việc phát sinh đến nay vẫn vững vàng, yên tâm với công việc và quan tâm đến học tập, nâng cao trình độ; đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện theo xu thế tích cực.

- Công tác TCCB đáp ứng về cơ bản sự đòi hỏi phát triển bộ máy và nguồn lực phục vụ ĐTBD; Công tác quản lý hành chính, quản trị và tài chính tốt, tiết kiệm kinh phí ĐTBD.

Có thể nói năm 2013 vẫn là một năm khó khăn trong quá trình hoạt động của Trường, song tập thể CBVC trong toàn Trường đã nỗ lực sát cánh cùng Chi bộ, BGĐ, các tổ chức đoàn thể chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Trong bối cảnh nhà Trường còn nhiều khó khăn thì những thành quả đó là vô cùng to lớn.

Nguyên nhân thành công:

- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự chủ động phối hợp với các Vụ liên quan, đặc biệt với Vụ TCCB trong công tác ĐTBD.

- Tính tập thể, tinh thần tự lực cánh sinh, sự năng nổ của các phòng, Khoa và CBCC trong Trường, số cán bộ có năng lực, trình độ được đào tạo bài bản ngày càng tăng, phần lớn cán bộ nhà trường đồng thuận, đoàn kết hướng đến mục tiêu chung.

6.2) Những hạn chế, bất cập lớn

 - Đội ngũ CBVC, giảng viên còn thiếu, đặc biệt là cấp lãnh đạo Trường, và các khoa. Nhiều bộ phận đông nhưng không mạnh, cần phải sắp xếp lại theo vị trí việc làm.

- Sự phối hợp giữa các đơn vị trong trường, giữa các vùng miền còn bất cập, dẫn đến kém hiệu quả, sói mòn nguồn lực tài chính.

- Cơ sở vật chất, các cơ chế chính sách tài chính còn bất cập đòi hỏi phải nhanh chóng, đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng ĐTBD.

 

 


Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014

VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 

1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014

Năm 2014 Trường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1). Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo không khí đoàn kết, vui vẻ, phấn khởi an tâm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2). Về công tác ĐTBD:

a) Triển khai có chất lượng hiệu quả kế hoạch ĐTBD năm 2014 đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính năm 2014.

Theo Quyết định số 2683/QĐ-BTC, năm 2014 Trường được giao kế hoạch 149 lớp với các loại hình ĐTBD khác nhau, tăng cao hơn so với nhiệm vụ kế hoạch 2013. Để hoàn thành kế hoạch đòi hỏi sự nỗ lực lớn của Tập thể CBVC nhà trường.

b) Thực hiện tốt việc biên soạn tài liệu giảng dạy đối với các loại hình ĐTBD hiện chưa có tài liệu, như: tài liệu cập nhật kiến thức Kinh tế tài chính 2014; tài liệu bồi dưỡng ngạch CVC và CV; xây dựng cập nhật các chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành (tài chính công, hoạch định chính sách tài chính, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, quản lý nợ, quản lý tài chính ĐT XDCB, tài liệu bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành tài chính) và các tài liệu khác được giao (ĐTBD cho Bộ tài chính Lào, các tài liệu khác theo nhu cầu). Đây cũng là khối lượng công việc khá lớn, đòi hỏi phải hoàn thành sớm, tạo điều kiện để tổ chức hoạt động ĐTBD.

3). Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý ĐTBD theo hướng chuyên nghiệp hơn, tạo sự chuyển biến căn bản trong quản lý để nâng cao chất lượng ĐTBD.

4). Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên (cả giảng viên cơ hữu, kiêm nghiệm và bên ngoài), chú trọng nâng cao chất lượng giảng viên của Trường để đảm nhiệm khối lượng giảng dạy cơ bản và chủ yếu.

 5). Củng cố công tác TCCB, tăng cường công tác quản lý tài chính, làm tốt công tác hành chính và quản trị nội bộ.

6). Các hoạt động khác:

- Tham gia tích cực có chất lượng vào các phong trào hoạt động của Bộ.

- Xây dựng Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, trong sạch vững mạnh. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nếp sống văn minh trong nhà Trường, tổ chức cho CBVC đăng ký nếp  sống văn hoá trong giao tiếp, kỷ luật lao động,  phát động các phong trào thi đua.

2. Các biện pháp thực hiện

(1). Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2014 đã được Bộ phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp và gắn kết trách nhiệm với các đơn vị trong và ngoài Bộ ở tất cả các khâu của công tác ĐTBD, nhất là đối với Vụ TCCB.

(2). Bám sát chương trình công tác của Bộ năm 2014 để xây dựng nội dung chương trình ĐTBD phù hợp, thiết thực và chất lượng.

(3). Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình quản lý (Quy chế ĐTBD, Quy chế QLKH, Quy chế giảng viên, Quy chế quản lý làm việc) để tăng cường vai trò trách nhiệm, sự phân công, phân cấp rõ rang, chặt chẽ, phát huy vai trò của các tổ chức trong bộ máy quản lý trong tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng và hiệu quả ĐTBD.  

(4). Xây dựng kế hoạch theo tiến độ quý, tháng một cách khoa học, sát thực tiễn và điều hành chặt ché, sát sao, đảm bảo thực hiện tốt tiến độ kế hoạch ngay từ ngày đầu, tháng đầu; Tiếp tục phân cấp và giao kế hoạch cụ thể cho các đơn vị và gắn trách nhiệm và sự khuyến khích gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

(5). Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho hoạt động ĐTBD, chú trọng nâng cao chất lượng công nghệ giảng dạy và phương pháp, kỹ năng giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy.

(6). Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cấp Đảng, chính quyền và Đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng nội bộ thực sự đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(7). Tăng cường hoạt động ĐTBD có thu từ nguồn kinh phí của các đơn vị và của xã hội. Đổi mới phương thức ĐTBD gắn với nguồn lực tài chính của các đơn vị.

(8). Khẩn trương xây dựng và trình Bộ cơ chế quản lý và cơ chế tài chính đối với Trung tâm ĐTBD cán bộ tài chính miền Trung, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tiếp nhận, sử dụng công trình một cách hiệu quả, tận dụng công năng của CSVC được giao.

(9). Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của trang Web của Trường, trở thành công cụ điều hành, quản lý và phương tiện hoạt động và nâng cao chất lượng công tác trong Trường; Ứng dụng các công nghệ hiện đại trong giảng dạy, học tập và quản lý của Trường.

(10). Đổi mới và cải tiến các cơ chế, chính sách tài chính, cải cách các thủ tục tài chính và hành chính nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể để tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu suất công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao với chi phí tiết kiệm, hiệu quả.

3. Kiến nghị với Bộ

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Trường xin kiến nghị Bộ một số vấn đề cụ thể như sau:

1)    Đổi mới cơ chế, chính sách tài chính trong lĩnh vực ĐTBD.

Cơ chế: cơ chế tự chủ tài chính đối với Trường đã bộc lộ rất nhiều bất hợp lý, đòi hỏi phải có sự quan tâm và đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ĐTBD.

Chính sách, chế độ, định mức chi tiêu cho hoạt động ĐTBD rất bất hợp lý, không tiết kiệm, hiệu quả kinh phí và chưa phải là công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng ĐTBD (định mức giảng viên, biên soạn tài liệu, không có nghiên cứu khoa học để xây dựng nội dung chương trình).

2) Đổi mới cơ chế phối hợp hoạt động ĐTBD trong ngành để tăng cường nguồn lực tài chính cho ĐTBD.

3) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Trường, thay thế, loại bỏ những trang thiết bị lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và nâng cao chất lượng ĐTBD.

4) Sớm có biện pháp kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và nhân sự cấp Trường để đủ sức lãnh đạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính./.     

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Bộ (để b/c);

- Vụ TCCB (để b/cáo)

- BGĐ, các phòng, khoa;

- Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 Đã ký

 

 

Đỗ Đức Minh